Inuška Jopa Sphynx

narozena 1.6.2018

HCM-negative 20. 5. 2019 (MVDr. Luboš Hrib)

HCM-negative 2021(MVDr. Luboš Hrib)